XIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking SneakersXIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking Sneakers

XIANGGUAN Man Hiking Shoes Men Waterproof Trekking Boots Army Green Zapatillas Sports Climbing Shoe Outdoor Walking Sneakers

0% of buyers enjoyed this product! 0 orders
List price:
US $74.99
Price:
US $49.49

Product Description

(1)This style shoe, ( shoes Vamp) because of the particularity of imported raw material, it can not be made by human.So the factory matches pairs of shoes one by one carefully according to the ninety percent similarity.Each pair has its different styles. So we can assure you that the shoes you buy is the only one pair in the world. I wish you a happy shopping.

SO,one word: this style shoe are all similar,but you check it carefully,you will find,they are all the only one in the world.

(2)What you see is what you get,our products are all from chinese original brand factory.They are all top quality.

(3)We Ship shoes without box.Reasons as below:

a. Based on a lot of experience,most of shoes boxes are broken when buyers receive them due to long and different journey.

b. If we ship shoes with boxes,weight will be more heavy,for so many buyers have to pay taxes.

We want our buyers just spend less money to get the same product.

c. Buyers care shoes rather than boxes.We will put shoes in much lighter and safer material in every package.

We ensure our buyers will receive them in good condition.

USD 79.99-94.99/pieceUSD 74.99-89.99/pieceUSD 89.99/pieceUSD 87.99/pieceUSD 84.99-91.99/pieceUSD 77.99/pieceUSD 83.99-100.99/pieceUSD 74.99/piece

(1) Size Chart: CM=Foot Length, 1cm=0.39inch. For example: 23.5cm*0.39=9.165inch.

(2)Kindly note: as a respinsible seller,we recommend our buyers measure your foot to make sure you choose the correct size.

Generally speaking,our customers are satisfied with our size.

However,we can’t guarantee 100% customers can fit the shoes because of the individual size understanding.

Therefore,we can’t be responsible for the special cases on size. Be sure to stand,not suit,when take the measurement.

(3)How to measure foot Length ?

a.Prepare a blank paper and Place your foot on the blank paper.

b.Mark the end of your heel and the tip of your longest toe.

c.Measure the length with a ruler and find out the size at below chart.

d.For example: if your feet length is 23.5cm , then you should choose size us4.

(4)Suggestion:

Explanation for Vamp:Dear friend, this shows the process of one piece water-proof Oxford cloth cutting into vamp. Each pair of shoes vamp has its own unique side.

(1)Show your best self as you will and breathe freely:We adopt fine Oxford cloth to ensure the shoes breathability function.Breathable mesh fabric is adopted to make lining which can wipe out moisture and absorb sweat to keep your feet more comfortable.

(2)Show your best self as you will and take the lead:Natural rubber soles are wear-resistant and skid resistant which make you take the lead during long-distance outdoor sports.Protective toe sheet design increases security to give you a protective layer.

(3)Show your best self as you will and go forward regardless of rain or shine:Oxford cloth vamp can effectively stop the rain from wetting your feet to make you walk freely even in the wind and rain.The side rubber seal technology gives it great waterproof function. Waterproof is its instinct.

Kindly note:

Please be reminded that due to lighting effects and monitor’s brightness contrast setting etc,

the color tone of the website’s photo and the actual item couldbe slightly different.Please understanding.

Kindly note:

Please be reminded that due to lighting effects and monitor’s brightness contrast setting etc,

the color tone of the website’s photo and the actual item couldbe slightly different.Please understanding.

Explanation for Vamp:Dear friend, this shows the process of one piece water-proof Oxford cloth cutting into vamp. Each pair of shoes vamp has its own unique side.

(1)Majestic arc advocates its high quality and excellent shoe type technology. The micro striding forward toe design is attached to the elastic rubber protective layer which is a symbol of the fearless courage from the brave man.

(2)Relaxed and comfortable shoe type, double line of stitching cut and soft molded Oxford cloth convey the comfortable wearing experience.

(3)Constructed shoe body proportion, camouflage printing technology and clear wild picture quality make it fashion outward and build a good air circulation system for your feet to let the journey no longer have the tight feel at the same time.

(4)Outdoor coreless shoelaces are strong and durable. And the bionic stripe can offer more safety for your outdoor sports.

(5)Special pattern LOGO is rigorous but not losing vogue. Natural rubber soles are soft, wear-resisting and efficiently skid resistant.

(6)We adopt advanced honeycomb mesh material and thickening lining to guarantee the shoes dry and breathable and also provide a full range of quality care for your foot.

(7)Practical lifting heel design is collocation with elastic rubber arc layer to effectively protect the foot heel and prevent injuries. They show thick, resolute and composed style.

XIANG GUAN is a China outdoor leadership brand.Our company is specialized in producing hiking shoes and outdoor shoes.XIANG GUAN Outdoor Products Limited Company is affiliated to the Putian Traveler Outdoor Products Limited Company.Our company was founded in 2006 and our company composes the China outdoor enterprise’s legendary chapter with annual healthy compound growth rate of more than 50% over the years.Our nature does not change even after years wind and rain!After many years of training and development,XIANG GUAN Brand has been sticking to advocate of outdoor environmental protection and calls for outdoor enthusiasts to always pay attention to environmental protection when enjoying the outdoor activities.On the basis of this concept, each piece of outdoor products from XIANG GUAN Brand is made with environment-friendly materials to minimize the impact of human activities on the nature!

(1) We accpet many payment methods on aliexpress,

such as Alipay, Visa,Master Card,T/T,Webmoney,Moneybookers,Boleto,Western Union and so on.

You can choose a method which is the most convenient for you.

To protect your interests,your payment will be temporarily held by aliexpress,and will not be release to us until you receive your order.

(2) If there’s any questions about payment,please chat with us directly or message us,we will give you more direct information.

(1) Item Processing Time:

Generally Speaking,We will Ship your items within one day after confirmation of payment,without rest on weekend.

But if some are out of stock or bad weather etc other reasons,we will contact you in the first time,

then you can go on waiting for it or change others color/style to replace,or refund.

(2) Shipping cost:

For Mostly countries,all there’s free shipping by china post ,hongkong post or epacket(default shipping method is free shipping).

But if you need others more fit your requirement, just choose,need add few money.

Click Shipping and payment tab on the product detail page, and you will see the delivery details.

You can calculate shipping cost by inputting the required information.

(3) Time in transit: Transit time varies with different shipping methods is different.

Kindly Note: Delivery Time is only for reference,due to certain human or natural causes,may be longer.

(4) Below is information for delivery time which use china post from china to different countries.

Example for shoe ship by China Post:

When you receive the goods, please inspect it immediately to see whether it matches the description of our offer.

If something is unsatisfactory, please contact us to solve the problem.

Most of the time, it is just a misunderstanding that we will be happy to correct or compensate you next time.

If you want to exchange the items received, you must contact us within 7 days of the receipt of your order.

And you should pay the additional shipping fees incurred and the items returned should be kept in their original status.

Your satisfaction, our pursuit. We will leave positive feedback to all the buyer when the order finished,

If you are satisfied with our products and service, please leave us a 5 stars feedback.

If you have a problem or question regarding your transation please contact us before leaving any type of feedback.

1-4 star feedback could not solve any problem. we are honest seller, please let us do respect for each other.

All emails will be answered within 1 business day.

If you do not receive our reply. please kindly re-sent your email or complait to our manager.

Since your 5 stars feedback is very important to our business’s development,

we sincerely invite you to leave 5 stars feedback for us,it will just take you 1 minute. Thank you!

(1) How to place order:

(2) Why choose from us:

a.MR.GUO is professional provider of e-commerce in China.

We have a perfect team and dedicated to international trade for many years.

Our company wholesale Soccer shoes,Running shoes,Basketball shoes,Skateboard shoes,Jerseys,Handbags,Sunglasses,Apparel…

b.Our business creed: with our customers profitability and healthy growth.

c.Our service principles: customer’s satisfaction is our greatest success.

We offer Free and Fast shipping,competitive price, Top quality,Combined order, Mix order and Drop Shipping.

d.Our guarantee: All product are 100% NEW and tested before shipment.Customer’s satisfactory is ETERNAL TEAM ultimate goal.

(3) Contact us:

If you have any questions regarding a product or a purchase then please message us,we will respond within a few hrs.

If there’s anything we can help you,just feel free to contact us,we will give you best service.

MR.GUO,your professional Manufacturer and supplier,will wait for you all the time.

(1)Q:Are your products free shipping?

A:Yes, of course.Are all free shipping.

(2)Q:Is there’s any tracking number for my items?

A:Yes, we ship every order with their Tracking Number.

(3)Q:Does this product come with retail package?

A:Yes,of course,dear friend.

(4)Q:I am a reseller,I would like to buy many pieces of your item, what’s the wholesale price?

A:Dear friend,We are frank seller,heart to do wholesale price and would love to offer free express.

So if you want to do wholesale price,then please contact me timely.

(5)Q:If I ordered today,when will you ship the parcel out?

A:we do Just-In-Time Consignment,the parcels will be shipped out within 1 days as soon as the payment is completed.

However,please kindly note:

The payment made by Boleto takes a longer time to reach Alipay platform(about 5 working days),

which discourages us from sending the parcels out immediately.Please kindly understand.
(6)Q:Why it runs such a long time of delivery,…I haven’t received my item?

A:Dear friend,please kindly note:

the parcel shipped by china post does not knock on your door directly,but to your local post office.

So please contact the clerk of the post office timely once the item was deliveried.

I do believe,together,we can settle down any problems.

Let both sides explore what problems unite us instead of belaboring those problems which devide us.

Your Kindness will be highly appreciated!

(7)Q:do you have more models for choosing?

A:Yes,of course,just contact with us,we can show you more models for you.Thanks you!

(8)Q:I have more questions, what should I do?

A:please message us,we will respond within a few hrs. Thanks you!

Packaging Details

Unit Type: 
 piece
Our store ships to more than 200 countries and you can enjoy free shipping on all items sold on stylecodepro.com
Estimated Delivery Time is 7-30 business.

Note: The delivery time mentioned above does not include order processing time that usually varies from 1 to 3 days.
Different items have their own processing time, which is what we cannot control. But what we can do is try the best to let you receive your items as soon as possible.

The following cases should be taken into consideration regarding shipping times:
  • Weight and dimensions of a package
  • Place of Dispatch
  • Destination
  • Freight
Average Star Rating:
0 out of 5 ( 0 Ratings)

Feedback Rating for This Product

Positive (0%) 5 Stars (0)
4 Stars (0)
Neutral (0%) 3 Stars (0)
Neutral (0%) 2 Stars (0)
1 Stars (0)